Jah Prayzah Finally Speaks

Mwari varikumusoro kudenga, ndimi makatipa Zimbabwe nezvose zvirimukati mayo. Kwatakabva nekwatirikuenda ndimi munoziva.

Chishuwo chemumwe nemumwe arimunyika ino yeZimbabwe ibudiriro yenyika.

Pachaitika zvose zvichaitika ngazvive zvinotungamidza mukubudirira kwedu isu Zimbabwe.

Inini, Mukudzeyi Mukombe, Jah Prayzah, ndinokumbira kuZimbabwe yose vehama, kuti musadeura ropa kana kushungurudza mweya yevanhu.

Ndinokumbira kubatana nekuti tiyeuke kuti; kuti tinzi Zimbabwe ndiwe neni,dakara mwari aropafadza nyika yedu yakanaka, ZIMBABWE.

Mwari, ivai nesu.

Amen

1 Comment

  1. Esther Machiha on August 4, 2016 at 10:32 am

    Keep up the good work. Will be there 12 August sekuru vachauya.

Leave a Comment